تیم تخصصی

اعضای تیم تخصصی

آزمایشگاه گوهردشت

دکتر فاطمه حاجی علیانی

دکترای تخصصی پارازیتولوژی پزشکی

دکتر مریم رحیمی

دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی

دکتر سمیرا میس سعیدی

متخصص کلینیکال و آناتومیکال پاتولوژی

دکتر روح اله توده زعیم

دکترای تخصصی علوم آزمایشگاهی بالینی

بهترین خدمات را از ما بخواهید