دکتر سمیرا میس سعیدی

درباره پزشک

متخصص کلینیکال و آناتومیکال پاتولوژی