دکتر روح اله توده زعیم

درباره پزشک

آقای دکتر زعیم دکتر تلاش کردند بستری را برای ایجاد سیستمی که بتواند پایش سلامت و تشخیص بیماریها را با کیفیتی متفاوت انجام دهد،ایجاد کنند و در آن زمان طی مشورتی که با اساتیدشان داشتندبه این نتیجه رسیدند که این راه نه تنها از طریق تاسیس آزمایشگاه بلکه از راه فعالیتهای اجرایی در سازمانها و نهادهای مرتبط باید انجام شود.