پزشکان 5

طرح 5

پزشکان

دکتر فاطمه حاجی علیانی

دکترای تخصصی پارازیتولوژی پزشکی

دکتر مریم رحیمی

دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی

دکتر سمیرا میس سعیدی

متخصص کلینیکال و آناتومیکال پاتولوژی

دکتر روح اله توده زعیم

ایشان تلاش کردند بستری را برای ایجاد سیستمی که بتواند…