مصرف شکلات

ویژه مراجعین

محققان دانمارکی عنوان می کنند مصرف شکلات در کنار ورزش هوازی منظم، به حفاظت از بدن در مقابل نوع شایع و خطرناک ضربان نامنظم قلب کمک می کند.