مناسب‌ترین زمان مراجعه برای آزمایش‌های نیازمند ناشتایی، چه ساعاتی است؟

مناسب‌ترین زمان مراجعه برای آزمایش‌های نیازمند ناشتایی، چه ساعاتی است؟

مابین ساعات 6:30 الی 10 صبح ٬ ترجیحاً صبح بعد از بیدار شدن و عدم انجام ورزش و فعالیت های بدنی توصیه می‌گردد.