عفونت ادراری

ویژه مراجعین

مجرای ادراری به راهی گفته می شود که ادرار به واسطه آن از کلیه ها به خارج از بدن منتقل می شود.

اگر باکتری ها از راه مجاری ادراری به داخل بدن (مثانه و یا کلیه) راه پیدا کنند، باعث عفونت مجاری ادراری می شوند.