سنگ کلیه

ویژه مراجعین

 سنگ کلیه از بیماری های شایع در جوامع مختلف می باشد.
مشاهده خون در ادرار به همراه درد، بارز ترین نشانه سنگ کلیه است.

برای آگاهی از سلامت کلیه ها انجام آزمایش خون (جهت بررسی میزان اوره و کراتینین) و آزمایش ادرار پیشنهاد می شود.