مقایسه واکسن های مدرنا و فایزر

ویژه مراجعین

 

 

 

واکسن مدرنا: 

 

دوز: یک دهم میلی گرم

 

اثرگذاری : 94.5 درصد

 

نگهداری: منفی 20 درجه

 

قیمت هر دوز : 37 دلار

 


 

واکسن فایزر:

 

دوز 3 صدم میلی گرم

 

اثرگذاری 95 درصد

 

نگهداری: منفی 70 درجه

قیمت  هر دوز: 19.5 دلار