میگرن

ویژه مراجعین

 میگرن سردردی شدید است که می تواند بصورت ضربه و تپش در سر رخ دهد و ممکن است باعث حالت تهوع، استفراغ و حساسیت شدید به نور و صدا شود