کلسیم بدن

ویژه مراجعین

 کلسیم( Ca),به وفور در بدن انسان وجود دارد ونقش بسیار مهمی در سلامت استخوانها و دندانها بر عهده دارد.

 


حفظ سطح کلسیم برای جلوگیری از پوکی استخوان ضروری است.