چگونه مطمئن شویم که ناقل ویروس کرونا نیستیم؟

ویژه مراجعین

چگونه مطمئن شویم که ناقل ویروس کرونا نیستیم؟

 در زمان نهفتگی فرد بیمار ندانسته ناقل بیماری است. در تحقیقاتی که در طی دو ماه اخیر انجام شده نشانه ای از امکان انتشار بیماری توسط فرد دارای بیماری نهفته بدست نیامده است. دلیل منطقی هم برای آن وجو دارد زیرا ویروس در دستگاه تنفسی بیمار زندگی کرده و از طریق ترشحاتی مانند عطسه و سرفه منتشر می شود که فرد به ظاهر سالم (ناقل در دوران نهفتگی) معمولا فاقد آن است.