آیا آزمایش مدفوع نیاز به ناشتایی دارد؟

برای دادن نمونه مدفوع احتیاج به ناشتا بودن نیست.

  برای دادن نمونه مدفوع احتیاج به ناشتا بودن نیست.

 نمونه مدفوع نباید با ادرار یا آب آلوده شود.